top of page

Algemene voorwaarden voor Root & Rewire Business Retreat

 

1. Boekings- en annuleringsvoorwaarden.
Bij inschrijving ga je als deelnemer akkoord met de vooropgestelde deelnameprijs en verbind je jezelf ertoe deze te betalen volgens de vooropgestelde deadlines.  Bij het niet nakomen van de vooropgestelde betalingsdeadlines, kan de organisatie extra kosten aanrekenen. De inschrijving is pas definitief na betaling van de deelnamekosten.

Als je als deelnemer besluit om je terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan heb je recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten. Bij elke annulatie worden minstens €100 administratiekosten in rekening gebracht.

  • Annuleer je vóór 16 weken voor vertrek, dan ontvang je 100% terugbetaling van je deelnamekosten, min € 100 administratiekosten

  • Annuleer je tussen 16 en 8 weken voor vertrek: dan ontvang je terugbetaling van 50% van deelnamekosten, min € 100 administratiekosten

  • Annuleer je minder dan 8 weken voor vertrek: dan worden er geen deelnamekosten terugbetaald. 


Indien je niet in staat bent de retraite bij te wonen, mag je wel iemand anders sturen, die jouw plaats inneemt. Dit kan enkel mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 2 weken voor aanvang aan de organisatie zijn doorgegeven en dit schriftelijk (digitaal) werd bevestigd door de organisatie.

Deelname aan het programma gebeurt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers dus vrij om af te zien van het te volgen programma. Dit geeft echter geen recht op teruggave van het deelnamegeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

De organisatie heeft het recht de retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder te verstaan, maar niet beperkt tot: onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door de organisatie, heeft de deelnemer recht op terugbetaling van de reeds betaalde deelnamekosten. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

Indien de organisatie de retraite moet annuleren in verband met een door de Spaanse of Belgische overheid opgelegd reisverbod (geen advies) (vanwege een pandemie, natuurrampen of oorlogssituaties of iets dergelijks), dan ontvangt de deelnemer een voucher ter waarde van het totaal betaalde bedrag en wordt er een alternatieve datum aangeboden. De voucher kan worden gebruikt om op een later moment deel te nemen aan een alternatieve retraite georganiseerd door de organisator.


2. Aansprakelijkheid.

Deelname aan de retraite en/of activiteiten is geheel op eigen risico. De organisator, alsmede de andere partijen betrokken bij de overeenkomst, zullen de veiligheid van de deelnemers zo optimaal mogelijk beschermen. De deelnemer blijft echter zelf verantwoordelijk voor zijn of haar handelen. Indien er sprake is van sportactiviteiten is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen zodat er geen blessures en/of ongevallen ontstaan. De deelnemer draagt er zelf zorg voor dat lichamelijke beperkingen in acht worden genomen.

De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen. De organisator is niet verantwoordelijk voor schade die is ontstaan door handelingen van andere deelnemers.

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het boeken van vluchten, verzekeringen – en eventuele annulering hiervan en overige reisbescheiden en documenten. 

De verantwoordelijkheid van het hebben van de juiste reisdocumenten ligt bij de deelnemer. Wanneer bij vertrek of tijdens de reis blijkt dat de deelnemer niet beschikt over de vereiste benodigdheden en niet verder deel kan nemen, heeft de deelnemer geen aanspraak op restitutie van de deelnamekosten.

 

In het geval dat de organisator een schadevergoeding verschuldigd is zal de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de terzake geldende internationale verdragen en/of verordeningen die betrekking hebben op de retraite en bedraagt de schade niet meer dan het bedrag van de deelnamekosten.

 

3. Verzekering.

Een ziektekostenverzekering is verplicht. Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt aangeraden, zeker bij buitenlandse activiteiten, maar is niet noodzakelijk. Alle kosten die voortvloeien uit het niet naleven van deze verplichting, of door de keuze om geen annuleringsverzekering te nemen, komen volledig voor rekening van de deelnemer.

Zorg ervoor dat je je Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) tijdig aanvraagt. (Tegenwoordig kan dit gemakkelijk via een app). DE EZVK bewijst dat je ziektekostenverzekering in orde is. De kaart geeft je recht op terugbetaling door een buitenlands ziekenfonds in EU-landen, voor onvoorziene en noodzakelijke verzorging en verdere behandeling van een aandoening die al in België was begonnen
 


Neem bij eventuele vragen over onze algemene voorwaarden gerust contact met ons op.

bottom of page